Les dades personals que vostè ens proporcioni seran incorporades a un fitxer automatitzat, creat per Rafat Casafont Oftalmòlegs. i del qual aquest serà responsable. Als efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999), Rafat Casafont Oftalmòlegs es compromet a complir la seva obligació de secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal. Igualment, adoptarà les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb la normativa vigent.